1965 Meeting in Peking: Mao Zedong, Peng Zhen, Norodom Sihanouk, and Liu Shaoqi